Click to order
ОПЛАТА ОБУЧЕНИЯ
Total: 
ФИО ученика
Ваша почта
Соглашаюсь с Договором оферты

Договір оферти

ДОГОВІР ПРИЄДНАННЯ


Цей Договір, в якому одна сторона Edison IT розуміється ФІЗИЧНА ОСОБА – ПІДПРИЄМЕЦЬ ХАПЧЕНКО ОЛЕКСАНДР ВІКТОРОВИЧ, РНОКПП 3539710992, зареєстрований в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, запис 2010350000000034747 від 24.08.2021, надалі іменується – «Виконавець», з однієї Сторони, і будь-яка особа, яка прийняла (акцептувала) дану пропозицію (надалі – Замовник), з іншої Сторони, далі разом — Сторони, а кожний окремо – Сторона, уклали цей Договір (далі — Договір) на вказаних нижче умовах:


1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Цей Договір відповідно до ст. 634 Цивільного кодексу України, є договором приєднання і укладається шляхом надання повної й безумовної згоди (акцепту) Замовника на приєднання до запропонованого Договору в повному обсязі шляхом його укладення. Замовник не може запропонувати свої умови договору. Договір і Додатки до нього публікуються на сайті Виконавця https://edison-it.school/(розуміється повноцінний опис на сайті у розділі «Курси»).
1.2. Цей Договір в порядку ст. 639 Цивільного Кодексу України вважається добровільно укладеним за допомогою інформаційно-телекомунікаційних систем шляхом вчинення вказаних в п. 1.3 Договору дій, і тому вважається укладеним у письмовій формі та рівносильним Договору, підписаному Сторонами.
1.3. Укладенням цього Договору за допомогою інформаційно- телекомунікаційних систем вважається заповнення форми Запису на безкоштовне заняття та/або Запису на навчання на сайті https://edison-it.school/.
1.4. Також у разі необхідності або на вимогу Замовника передбачається можливість укладення цього договору в письмовому вигляді. Такий договір є укладеним з моменту його підписання сторонами.
1.5. Укладенням цього Договору Замовник підтверджує факт ознайомлення та згоди з усіма умовами цього Договору в повному обсязі, погоджується з повним та безумовним прийняттям положень цього Договору, цін на Послуги та всіх Додатків до Договору, які є невід’ємними частинами Договору.
1.6. Укладенням цього Договору Замовник підтверджує факт свого вільного волевиявлення, наявність необхідного обсягу цивільної дієздатності, достовірність та актуальність наданої Замовником інформації, а також підтверджує, що при здійсненні приєднання до Договору ним не використовуються персональні дані третіх чи неіснуючих осіб.
1.7. Укладенням цього Договору Замовник підтверджує, що йому невідомі обставини, які зможуть перешкоджати йому виконати належним чином взяті відповідно до Договору зобов’язання, Замовник підтверджує, що його дії не спрямовані на отримання інформації, яка є власністю Виконавця і Замовник не має наміру здійснювати дії, які завадили б ділової репутації Виконавця.
1.8. Замовник повідомлений, що послуги Виконавця не належать до освітньої або викладацької діяльності в розумінні Закону України «Про освіту» від 23.05.1991 No1060-XII та не потребують ліцензування, в зв'язку з чим на умови надання послуг Виконавцем поширюються загальні положення цивільного законодавства України.


2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. Виконавець бере на себе зобов'язання надати і провести своїми силами або із залученням третіх осіб послуги з організації дозвілля дітей шляхом групових ознайомлювальних бесід з представниками різних професій і спеціальностей (далі - Заходів) для дітей у віці від 8 до 16 років в режимі і з періодичністю, а також способом, визначеними Виконавцем і погодженим із Замовником.
2.2. Замовник, будучи Учасником Заходу, або законним представником неповнолітнього Учасника Заходу (далі - Учасника), діючи від імені та в інтересах неповнолітнього, зобов'язується прийняти та оплатити на умовах даного Договору зазначені послуги.
2.3. Місцем надання послуг онлайн запропонована Виконавцем програма Discord та/або Google Meet.
2.4. Оплата Замовником послуг Виконавця здійснюється на підставі та у відповідності з умовами цього договору, в порядку, передбаченому п. 3 Договору. Вартість наданих послуг встановлюється на підставі прайс-листа Виконавця, розміщеного на сайті https://edison-it.school/.
2.5. При заповненні на сайті Виконавця https://edison-it.school/ форми Запису на безкоштовне заняття та/або Запису на навчання Замовник передає Виконавцю свої персональні дані і персональні дані Учасника. Замовник доручає Виконавцю проводити обробку персональних даних відповідно до вимог чинного законодавства України.


3. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

3.1. Виконавець зобов’язується:
3.1.1. Підтвердити запис на Захід Замовнику за допомогою телефонного дзвінка, СМС, або в чаті відповідної групи Телеграм, на електронну адресу або інший месенджер, на запит Замовника, графік і час проведення Заходу, а також реквізити для оплати послуг.
3.1.2. Організувати і провести Заходи для дітей з урахуванням їх вікових особливостей відповідно до п. 2.1. угоди; здійснювати розвиток пізнавальних здібностей Учасника з використанням авторських методик, матеріалів, програмного забезпечення, за участю залучених фахівців.
3.1.3. Вести Захід згідно з графіком. При зміні графіка Виконавець повідомляє про це Замовника не пізніше ніж за 3 (три) робочих дня.
3.1.4. При необхідності забезпечити Учасника під час проведення Заходу потрібними матеріалами, літературою і програмним забезпеченням.
3.1.5. Розробити режим і періодичність проведення Заходів з урахуванням віку Учасників та передчасно повідомити Замовнику.
3.1.6. Затвердити вартість участі в Заході та помістити прайс-лист на сайті https://edison-it.school//(розуміється інформація на сайті у розділі «Курси»).
3.1.7. Повідомляти Замовника про будь-які зміни, які вносяться в односторонньому порядку Виконавцем в розкладі Заходів та у прайс-листі, шляхом телефонного дзвінка, надсилання СМС, або в чаті відповідної групи Телеграм, на електронну адресу або інший месенджер, на запит Замовника.
3.1.8. У разі проведення персонального Заходу, встановити індивідуальні режим, періодичність і вартість проведення Заходу, про що повідомити Замовника.
3.1.9. Формувати групи Учасників Заходів чисельністю до 5 (п’яти) осіб.
3.1.10. При необхідності повідомити про завершення Заходу Замовника.
3.1.11. У разі скасування Заходу з вини Виконавця або третіх осіб провести Захід для Учасника без стягнення із Замовника додаткової плати.
3.1.12. Видати Учаснику по завершенні Курсу Заходів сертифікат про його проходження.
3.1.13. Зберігати конфіденційність особистих даних Замовника і Учасника, отриманих в процесі запису на курс.
3.2. Виконавець має право:
3.2.1. В процесі проведення Заходів самостійно і в односторонньому порядку вибирати, розробляти і застосовувати матеріали, літературу, методики, програмне забезпечення, які сприятимуть досягненню мети проведення Заходу, підвищенню його ефективності, а також ефективного залучення Учасника в процес Заходу.
3.2.2. У разі необхідності змінити графік проведення Заходів з повідомленням Замовника за допомогою телефонного дзвінка, надсилання СМС, або в чаті відповідної групи Телеграм, на електронну адресу або інший месенджер, на запит Замовника.
3.2.3. Самостійно встановлювати дні і тривалість Заходів.
3.2.4. У разі, якщо Учасник Заходу не може відвідати зазначений Захід через лікування в стаціонарі (лікарні), при наявності підтверджуючого документа з медичної установи, Виконавець має право перенести оплату пропущених Заходів повністю на наступний календарний місяць.
3.2.5. У разі, якщо Учасник Заходу пропустить зазначений̆ Захід внаслідок інших причин, Виконавець має право не переносити і не повертати внесену Замовником оплату пропущених Заходів.
3.2.6. Розірвати цей договір з Замовником в односторонньому порядку без допуску Учасника до Заходів Виконавця в разі порушення Замовником прийнятих зобов'язань по оплаті на термін більше 3 (трьох) календарних днів.
3.2.7. Розірвати цей договір з Замовником в односторонньому порядку без допуску Учасника до Заходів Виконавця, якщо під час проведення Заходу, безпосередньо перед початком або після завершення Заходу, дії Учасника та/або Замовника мають небезпечний для оточуючих або протиправний характер.
3.2.8. Автоматично продовжити договір в разі успішної участі Учасника в Заході з переходом Учасника на Захід наступного рівня.
3.2.9. Відмовити Замовнику в укладенні договору (додаткової угоди до цього Договору) на новий термін після закінчення дії цього Договору, якщо Замовник, Учасник в період його дії допускали порушення умов цього Договору та/або внутрішнього розпорядку Виконавця.
3.2.10. Виконавець залишає за собою право не допускати Учасника до Заходів, якщо ці Заходи не були вчасно сплачені в порядку та на умовах, передбачених цим договором.
3.2.11. Виконавець має право відмовитися від виконання договору, якщо Учасник своєю поведінкою систематично порушує права і законні інтереси інших Учасників та співробітників Виконавця, розклад Заходів або перешкоджає нормальному здійсненню пізнавального процесу, якщо після 2 (двох) попереджень Учасник не усуне зазначені порушення.
3.3. Замовник зобов'язується:
3.3.1. Своєчасно оплачувати послуги, зазначені в п. п. 2.1. цього договору, на умовах і в порядку, передбачених розділом 4 цього договору.
3.3.2. Отримувати надані послуги, а саме організовувати і забезпечувати відвідування Учасником Заходів, за які Замовником внесена оплата, відповідно до програми і графіка Заходів.
3.3.3. Самостійно контролювати дії і поведінку Учасника, де Виконавцем проводиться онлайн Захід.
3.3.4. Самостійно відстежувати і знайомитися зі змінами у графіку Заходів, пов'язаними з державними святами України і відповідними їм вихідними днями. Детальна інформація про режим надання послуг Виконавцем у вихідні та святкові дні завчасно повідомляється Замовнику за допомогою телефонного дзвінка, надсилання СМС, або в чаті відповідної групи Телеграм, на електронну адресу або інший месенджер, на запит Замовника.
3.3.5. Надати адресу електронної пошти, номер телефону, які Виконавець зможе використовувати в якості способу зв'язку із Замовником.
3.3.6. Забезпечити відвідування Учасником Заходів згідно із затвердженим графіком.
3.3.7. Своєчасно оплачувати послуги за Договором відповідно до розділу 4 цього Договору.
3.3.8. Протягом 3 (трьох) календарних днів з моменту зміни повідомити Виконавця про зміну номера свого контактного телефону та інших персональних даних.
3.3.9. Своєчасно, не менше ніж за 3 (три) календарних дні до проведення Заходу, повідомити Виконавця про неможливість Учасника прийняти участь в Заході із зазначенням причини пропуску Заходу.
3.3.10. В погоджені з Виконавцем терміни і час відвідувати зустрічі з Виконавцем для обговорення поведінки Учасника та його залучення в Заходи.
3.3.11. Не надавати третім особам відомості про характер і зміст проведених Виконавцем Заходів.
3.4. Замовник має право:
3.4.1. Обирати самостійно шляхом заповнення форми Запису на безкоштовне заняття та/або Запису на навчання на сайті https://edison-it.school/ і отримувати послуги, що надаються Виконавцем, відповідно до програми, графіку і віковими особливостями дитини Замовника (Учасника), за умови наявності місця в групі.
3.4.2. Обирати на сайті https://edison-it.school/ і отримувати будь-який набір послуг, що надаються Виконавцем.
3.4.3. Отримати доступ до усіх матеріалів Учасника, одержаними в ході проведення Заходу.
3.4.4. Отримати висновки Виконавця (при їх наявності) про результати участі Учасника в Заході.
3.4.5. В односторонньому порядку розірвати цей договір, без повернення внесеного авансу, повідомивши про це Виконавця за допомогою телефонного дзвінка, надсилання СМС, або в чаті відповідної групи Телеграм, на електронну адресу або інший месенджер. Відмова від Заходу вважається прийнятою в день отримання повідомлення. Відмова від участі в одному Заході не тягне за собою автоматичну відмову участі в інших Заходах. Відмова від навчання у всіх Заходах тягне за собою припинення Договору.
3.5. Учасник має право:
3.5.1. Відвідувати Заходи відповідно до календарного графіку і розкладу затвердженого Виконавцем. Запізнення Учасника на Захід не може бути причиною зміни часу його початку і закінчення.
3.5.2. Виконувати завдання з підготовки до проведення Заходу, що даються співробітниками Виконавця, відповідальними за проведення конкретного Заходу.
3.5.3. Дотримуватися дисципліни і правил, встановлених Виконавцем, а також дотримуватись загальноприйнятих норм поведінки, зокрема, проявляти повагу до співробітників Виконавця, інших Учасників і гостей Виконавця, не посягати на їх честь і гідність, не відвідувати Заходи в стані алкогольного, наркотичного або токсичного сп'яніння.
3.5.4. Не розголошувати і не використовувати отриману інформацію і матеріали (в тому числі роздаткові матеріали, отримані на Заходах) для цілей, не передбачених цим Договором.
3.6. Учасник має право:
3.6.1. Звертатися до співробітників Виконавця з усіх питань його діяльності.
3.6.2. Отримувати повну та достовірну інформацію про оцінку своїх знань, умінь, інших досягнень.
3.6.3. Користуватися додатковими послугами, не передбаченими цим Договором, за окрему плату, в тому числі приймати участь в конкурсах, виставках, змаганнях, семінарах, круглих столах, екскурсіях, майстер-класах, інших дозвільних програмах.
3.6.4. Брати участь у Заходах, організованих Виконавцем.4. УМОВИ ОПЛАТИ

4.1. Замовник здійснює оплату вартості послуг Виконавця, відповідно до розміщеним на сайті https://edison-it.school/ прайс-листом Виконавця, шляхом перерахування безготівкових грошових коштів на розрахунковий рахунок Виконавця або за допомогою Міжнародної платіжної системи Fondy розміщеної на сайті https://edison-it.school/.
4.2. При необхідності, для оплати послуг, Виконавець передає Замовнику свої реквізити шляхом направлення їх за допомогою месенджерів або електронної пошти.
4.3. Оплата за послуги, зазначені в п. 2.1. Договору, здійснюються в рахунок майбутнього навчального періоду відповідно до вартості послуг, зазначеної в прайс-листі впродовж з 20 (двадцятого) числа поточного місяця по 5 (п’яте) число наступного місяця в якому відбудеться проведення Заходу.
4.4. Виконавець може надавати знижку на вартість Заходів відповідно до правил Виконавця.
4.5. Знижки не сумуються.
4.6. Виконавець може зарахувати вартість раніше оплачених, але не наданих послуг, в рахунок оплати нових послуг.
4.7. Послуги вважаються наданими Учаснику незалежно від присутності Учасника на заняттях.


5. ІНШІ УМОВИ

5.1. Дата початку і закінчення Заходу визначаються складеним Виконавцем графіком.
5.2. Виконавець залишає за собою право відсторонити від участі в Заході Учасника в разі його невмотивованої агресивної поведінки.
5.3. Сторони зобов'язуються не розголошувати будь-яку інформацію і документи, що стосуються Договору, крім передбачених Договором винятків, без попередньої письмової згоди іншої Сторони, протягом необмеженого терміну.
5.4. Сторони зобов'язуються при зміні реквізитів не пізніше 5 (п’яти) календарних днів з дати зміни сповістити про це іншу Сторону, інакше виконання зобов'язань за колишніми реквізитами буде вважатися належним і своєчасним.
5.5. Сторони зобов'язуються надавати одна одній повну інформацію, що впливає із виконання Договору, не поступатися правами вимоги за Договором без взаємної письмової згоди, вирішувати всі розбіжності в обов'язковому досудовому порядку.


6. ПРАВА НА РЕЗУЛЬТАТИ ТВОРЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

6.1. При використанні, продажу або передачі результатів творчої діяльності, розроблених при виконанні Договору, Замовник, Виконавець та Учасник зобов'язуються вказувати і безстроково зберігати позначку «Зроблено в школі програмування для дітей Edison IT» і активне гіпертекстове посилання на сторінку відповідного курсу школи.
6.2. Замовник дозволяє Виконавцю використовувати розроблені Учасником при виконанні Договору проекти і результати Заходів в інформаційних, полемічних, рекламних, комерційних та маркетингових цілях, із зазначенням або без зазначення імені автора та без виплати авторської винагороди, з правом зміни і переробки. У поняття матеріали в цьому договорі включається аудіо, відео і фотозображення за участю Учасника; роботи Учасника, виконані і створені ним в процесі проведення Заходів - аудіо і відео твори, проекти, комп'ютерні програми, бази даних, набори програмних застосунків і інші матеріали. Виконавець має право передавати матеріали, зазначені у цій статті, третім особам.
6.3. Замовник дає свою згоду на те, що не матиме на фотографії, відеозаписи та інші матеріали, створені Учасником або за участю Учасника в процесі проведення Заходів, будь-яких прав. Всі права на вищевказані матеріали, включаючи авторські, належать Виконавцю і його правонаступникам.
6.4. Замовник дає свою згоду на розміщення матеріалів в соціальних мережах і телекомунікаційних мережах загального користування.


7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

7.1. Замовник гарантує, що всі умови цього договору йому зрозумілі, і замовник приймає всі умови без застережень і в повному обсязі.
7.2. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання своїх зобов'язань по цьому договору у відповідності до чинного законодавства України.
7.3. Сторони звільняються від відповідальності у разі виникнення форс-мажорних обставин. Сторона, у якої виникли такі обставини, повинна в розумні терміни і доступним способом сповістити про такі обставини іншу сторону.
7.4. У разі виникнення суперечок або претензій між сторонами за цим Договором, сторони будуть прагнути врегулювати їх шляхом переговорів, а в разі недосягнення згоди, врегулювання суперечок і претензій здійснюється в порядку, встановленому законодавством України.


8. РЕКВІЗИТИ ВИКОНАВЦЯ

ФО-П ХАПЧЕНКО ОЛЕКСАНДР ВІКТОРОВИЧ
РНОКПП 3539710992
Картковий рахунок отримувача
5169 3305 2045 4601 в АТ КБ "ПРИВАТБАНК"
IBAN UA643052990000026005006711670 в АТ КБ "ПРИВАТБАНК"
УКРАЇНА, 03194, М.КИЇВ СВЯТОШИНСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ЗОДЧИХ, БУД. 36, КВ. 169
телефон: +38 (093) 247 68 05
e-mail: edison.it.school@gmail.com


27 серпня 2021 року